'In ieders belang!'

raadsvergadering 19-01-2016

Hierbij nodig ik u uit voor de extra openbare vergadering van de raad der gemeente Edam-Volendam, te houden in het vergadercentrum, Schepenmakersdijk 16 te Edam op dinsdag 19 januari 2016.

De agenda luidt als volgt: 1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Presentatie coalitieakkoord.
4a. Kandidaatstelling wethouders.

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen stellen hun kandidaten aan de raad voor. De kandidaten worden in de gelegenheid gesteld het woord te voeren.

Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de kandidaat-wethouders.

Informatie inzake openbare betrekkingen en nevenfuncties alsmede uittreksels GBA liggen bij de griffie ter inzage.

Gelegenheid voor een reactie van de raad op het coalitieakkoord.
Het coalitieakkoord zal zodra beschikbaar aan u worden gepresenteerd.
Instelling commissie tot stemopneming door de voorzitter.

Stemming en uitbrengen rapport door de commissie tot stemopneming met schorsing.

Benoeming wethouders, aanvaarding benoeming, be√ędiging en installatie

(Voorstel no. 17-2016A)

4b. Mededeling aanvaarding benoeming door de nieuwe raadsleden en instellen commissie van

onderzoek geloofsbrieven

Schorsing voor onderzoek geloofsbrieven.

Rapport commissie onderzoek geloofsbrieven.

Be√ędiging en installatie nieuwe raadsleden.

(Voorstel no. 17-2016B)

5.