'In ieders belang!'

raadsvergadering 18-02-2016

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Edam-Volendam, te houden in het vergadercentrum, Schepenmakersdijk 16 te Edam op donderdag 18 februari 2016. De agenda luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Vragenuur.
  3. Vaststelling agenda.
  4. Ingekomen stukken en mededelingen. – terugkoppeling regionale zaken.
  5. Voorstel tot vaststellen verslagen d.d. 4 en 19 januari 2016. (Voorstel no. 21-2016)
  6. Voorstel tot vaststellen van de Verordening op de vertrouwenscommissie 2016 alsmede voorstel tot instellen van een vertrouwenscommissie. (Voorstel no. 22-2016)
  7. Voorstel tot kennisneming van het rapport “Op weg naar een gezamenlijk subsidiebeleid” en de aanbevelingen uit het rapport over te nemen. (Voorstel no. 23-2016)
  8. Voorstel tot vaststellen huisvestingsverordening. (Voorstel no. 24-2016)
  9. Sluiting.