'In ieders belang!'

Raadsvergadering 24-03-2016

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Edam-Volendam, te houden in het vergadercentrum, Schepenmakersdijk 16 te Edam op donderdag 24 maart 2016,

aanvang 19.30 uur. De agenda luidt als volgt:

1. Opening

2. Voorstel tot vaststelling profielschets burgemeester in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning de heer J.W. Remkes. (Voorstel no. 26-2016)

3. Schorsing vergadering tot na de bespreekrondes van het Raadsplein.

4. Heropening vergadering.

4a. Besluit tot ontslagverlening op eigen verzoek raadslid mevrouw mr. M.A.J. Kes en gelegenheid tot het nemen van afscheid. (Voorstel no. 36-2016)

4b. Mededeling dat benoeming tot raadslid is aangenomen door de heer W.J.M. Visscher en instellen van commissie tot onderzoek geloofsbrieven.

4c. Schorsing vergadering voor onderzoek geloofsbrieven.

4d. Heropening vergadering, rapportage van de commissie van onderzoek geloofsbrieven.

4e. Installatie van de heer W.J.M. Visscher tot raadslid. (Voorstel no. 37-2016)

5. Vragenuur.

6. Vaststelling agenda.

7. Ingekomen stukken en mededelingen. – terugkoppeling regionale zaken.

8. Voorstel tot vaststellen verslagen van 15 november 2015 en 28 januari 2016. (Voorstel no. 28-2016)

9. Voorstel tot instemmen met de concept-zienswijze inzake gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. (Voorstel no. 29-2016)

10. Voorstel tot vaststellen verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Edam-Volendam. (Voorstel no. 30-2016) 2

11. Voorstel tot het aanwijzen van categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist als bedoeld in artikel 6.5, lid 3 Besluit omgevingsrecht Voorstel no. 31-2016)

12. Voorstel tot instemmen met de wijziging Welstandscriteria gebied H Zuidpolder-Oost Broeckgouw fase 9 en 10 Volendam. (Voorstel no. 32-2016)

13. Voorstel tot instemmen met de Gemeenschappelijke Regeling regionale samenwerking decentralisaties in sociaal domein 2016-2018 (inkoopstrategie). (Voorstel no. 33-2016)

14. Voorstel tot vaststellen Programmabegroting 2016 inclusief prioriteiten, alsmede kennisnemen van de meerjarenbegroting 2017 – 2019. (Voorstel no. 34-2016)

14a. Voorstel tot instemmen met het vaststellen van het subsidieplafond 2016. (Voorstel no. 34a-2016)

15. Voorstel tot vaststellen begrotingswijzigingen waarin de financiële gevolgen van de raadsbesluiten zijn verwerkt. (Voorstel no. 35-2016)

16. Sluiting.