'In ieders belang!'

RAADSVERGADERING 08-09-2015

1.4 Vaststellen geactualiseerde kadernota: tevreden met de aanpassingen

1.5 Instemmen met begroting 2016 GGD = lagere bijdrage dan voorzien in kadernota 2016

1.6 Instemming wijziging van GR GGD ivm fusie – technisch

1.7 Instemmen met wijziging GR Baanstede ook ivm fusie –technisch

1.8 Reserveren € 134.900,- voor steiger bruine vloot en P plaats als meekoppel project. Oké qua bestemming, heeft educatieve waarde. Advies: ondernemer moet ook mee investeren!

1.9 Beschikbaar stellen van krediet € 60k wervingscampagne aanleg glasvezel. Kan eind dit jaar gelanceerd worden. Bij 55% deelname komt er glasvezel in alle uithoeken van Zeevang.

1.10 Kennisnemen van de nota handhaving.

 

Moties:

Dijkverzwaring: Is dit al toegezegd door HHNK?

Ganzen: Provincie schept de problematische jacht omgeving!

Verruiging landschap: Waarom lukt dit LTO niet?

Onderzoek naar mogelijkheden opvang vluchtelingen? Echter alleen in samenwerking met Edam-Volendam