'In ieders belang!'

Raadsvergadering 13-04-2017

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Edam-Volendam, te houden in het vergadercentrum, Schepenmakersdijk 16 te Edam op donderdag 13 april 2017 om 19.30 uur.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening.

2. Vragenuur.

3. Vaststelling agenda.

4. Ingekomen stukken en mededelingen. – terugkoppeling regionale zaken.

5. Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 16 februari 2017. (Voorstel no. 28-2017)

6. Voorstel tot vaststellen van de Woonvisie 2017 – 2021 Edam-Volendam. (Voorstel no. 29-2017 )

7. Voorstel inzake geven van opdracht tot uitvoer project nieuwe Seinpaal alsmede afgeven verklaring van geen bedenkingen en beschikbaar stellen krediet. (Voorstel no. 30-2017)

8. Voorstel tot vaststellen Principeakkoord liquidatie GR Baanstede. (Voorstel no. 31-2017)

9. Voorstel tot ontwikkeling dijkversterking Noordeinde. (Voorstel no. 32-2017 )

10. Voorstel tot gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Zeevang 2016. (Voorstel no. 33-2017 )

11. Voorstel tot gewijzigd vaststellen bestemmingsplan dorpskernen 2016. (Voorstel no. 34-2017)

12. Voorstel tot vaststellen begrotingswijziging waarin de financiële gevolgen van de raadsbesluiten zijn verwerkt. (Voorstel no. 35-2017)

13. Sluiting.