'In ieders belang!'

RAADSVERGADERING 13-07-2017

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Edam-Volendam, te houden in het vergadercentrum, Schepenmakersdijk 16 te Edam op donderdag 13 juli 2017, aanvang 19.30 uur.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening.
 2. Besluit tot ontslagverlening op eigen verzoek wethouder G.H.M. Sombroek. (Voorstel no. 51-2017) Gelegenheid tot het toespreken van de scheidend wethouder door de raad en het nemen van afscheid.
 3. Instelling commissie tot onderzoek stemopneming tussentijdse vacature wethouder tevens voor onderzoek geloofsbrieven van de heer J.W. vd Lee voor de vervulling van de tussentijdse vacature in de raad, door de voorzitter.
 4. Kandidaatstelling nieuwe wethouder in de persoon van de heer V. Tuijp, waarna de kandidaat zich aan de raad zal presenteren. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de kandidaat-wethouder. a. Stemming inzake benoeming wethouder (door middel van briefjes)
 5. Schorsing voor onderzoek door de commissie tot stemopneming en onderzoek geloofsbrieven Rapport commissie onderzoek stemopneming/geloofsbrieven
 6. Benoeming en beëdiging van de wethouder. (Voorstel no. 52-2017) Gelegenheid tot felicitaties.
 7. Mededeling aanvaarding benoeming, installatie en beëdiging van de heer J.W. vd Lee tot raadslid. (Voorstel no. 53-2017) Gelegenheid tot felicitaties
 8. a. Besluit tot het verlenen van ontslag op eigen verzoek aan raadslid mevrouw A.C.M. Bootsman per 19 september voor de duur van haar zwangerschapsperiode conform de wettelijke bepalingen. Besluit tot het verlenen van ontslag aan de heer M.J.J. Snoek als deelnemer voor de fractie Volendam|80 aan het Raadsplein per 13 juli 2017. Besluit tot benoeming van mevrouw M.T.M. Bond tot deelnemer Raadsplein voor de fractie Volendam|80 per 13 juli 2017. (Voorstel no. 54-2017 abc) Gelegenheid tot feliciteren.
 9. Schorsing tot na de bespreekronde.
 10. Heropening.
 11. Vragenuur.
 12. Vaststelling agenda.
 13. Ingekomen stukken en mededelingen – Terugkoppeling regionale zaken
 14. Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 18 mei 2017. (Voorstel no. 55-2017)
 15. Voorstel vaststellen jaarrekening gemeente Edam-Volendam 2016. (Voorstel no. 56-2017)
 16. Voorstel tot vaststellen ontwerpbegroting omgevingsdienst IJmond. (Voorstel no. 57-2017)
 17. Voorstel tot vaststellen ordereglement en ereburgerschap. (Voorstel no. 58-2017)
 18. Sluiting