'In ieders belang!'

raadsvergadering 14-09-2017

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Edam-Volendam, te houden in het vergadercentrum, Schepenmakersdijk 16 te Edam op donderdag 14 september 2017.

De agenda luidt als volgt:
1. Opening.
2. Vragenuur.
3. Vaststelling agenda.
4. Ingekomen stukken en mededelingen – Terugkoppeling regionale zaken
5. Voorstel vaststellen verslagen d.d. 15 juni, 13 en 20 juli 2017. (Voorstel no. 60-2017)
6. Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Broeckgouw. (Voorstel no. 61-2017)
7. Procedureel besluit tot oplegging geheimhouding grond en opstalexploitatie Broeckgouw en in beslotenheid in oktober te behandelen. (Voorstel no. 62-2017)
8. Voorstel tot instemmen met notitie Toeristisch parkeren Volendam, instemmen met het plaatsen van ondergrondse containers, toiletvoorziening en kiosk op terrein Parallelweg, alsmede instemmen met investeringskrediet €817.000,–. (Voorstel no. 63-2017)
9. Voorstel inzake het kennis nemen van het Definitief Ontwerp en beschikbaar stellen van een investeringskrediet voor het project Europaplein. (Voorstel no. 64-2017)
10. Voorstel tot vaststellen verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Edam-Volendam 2017. (Voorstel no. 65-2017)
11. Voorstel tot vaststellen verordening individuele studietoeslag gemeente Edam-Volendam 2017. (Voorstel no. 66-2017)
12. Voorstel tot vaststellen beleidsnota Peuteropvang 2018-2022, alsmede financiële uitwerking. (Voorstel no. 67-2017)
13. Voorstel tot instemmen met “business case” Baanstede. (Voorstel no. 68-2017)
14. Voorstel tot vaststellen Zomernota (Voorstel no. 69-2017)
15. Voorstel tot vaststelling begrotingswijziging waarin de financiële gevolgen van de raadsbesluiten zijn verwerkt. (Voorstel no. 70-2017)
16. Sluiting.