'In ieders belang!'

RAADSVERGADERING 14-12-2017

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Edam-Volendam, te houden in het vergadercentrum, Schepenmakersdijk 16 te Edam op donderdag 14 december 2017.

De agenda luidt als volgt:

Een bespreekronde Ia van 19.30 – 22.00 uur in de raadszaal

Een bespreekronde Ib van 19.30 – 21.30 uur in de kleine vergaderzaal

 

Raadsvergadering van 22.30 – 23.30 uur in de raadszaal. De agenda treft u bijgaand aan.

 

1 Opening

2 Vragenuur

3 Vaststelling agenda

4 Ingekomen stukken en mededelingen – Terugkoppeling Regionale Zaken

5 Vaststelling verslag raadsvergadering d.d. 19 oktober 2017. (Voorstel no. 98-2017)

6 Voorstel tot vaststellen duurzaamheidsagenda 2018-2022 en kennisnemen van het uitvoeringsprogramma. (Voorstel no. 99-2017)

7 Voorstel tot vaststellen Verordening havens en openbaar water. (Voorstel no. 100-2017)

8 Voorstel tot vaststellen Visie en Handboek Inrichting Openbare Ruimte alsmede beschikbaar stellen budget. (Voorstel no. 101-2017)

9 Voorstel tot instemmen met de Nota bovenwijkse voorzieningen. (Voorstel no. 102-2017)

10 Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan Stadsgezicht Edam. (Voorstel no. 103-2017)

11 Voorstel tot vaststellen Welstandsnota. (Voorstel no. 104-2017)

12 Voorstel tot instemmen met het voorstel tot benoeming nieuwe voorzitter Welstands- en Monumentencommissie. (Voorstel no. 105-2017)

13 Voorstel tot vaststellen Sportnota 2018-2022. (Voorstel no. 106-2017)

14 Voorstel tot vaststellen Verordening loonkostensubsidie Participatiewet. (Voorstel no. 107-2017)

15 Voorstel tot vaststellen 2e begrotingswijziging Baanstede. (Voorstel no. 108-2017)

16 Voorstel tot vaststellen Winternota. (Voorstel no. 109-2017)

17 Voorstel tot vaststellen belastingverordeningen 2018 alsmede verordening OZB. (Voorstel no. 110-2017 A t/m I, 111 t/m 113-2017)

18 Voorstel tot vaststellen Verordening rechtspositie wethouder, raadsleden en commissieleden. (Voorstel no. 114-2017)

19 Voorstel tot vaststelling begrotingswijziging waarin de financiële gevolgen van de raadsbesluiten zijn verwerkt. (Voorstel no. 115-2017)

20 Sluiting.