'In ieders belang!'

RAADSVERGADERING 15-06-2017

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Edam-Volendam, te houden in het vergadercentrum, Schepenmakersdijk 16 te Edam op donderdag 15 juni 2017.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening.
 2. Vragenuur.
 3. Vaststelling agenda.
 4. Ingekomen stukken en mededelingen. – terugkoppeling regionale zaken.
 5. Voorstel tot instemmen met de notitie “Verkeersplan oude kom Volendam” van 25 april 2017. (Voorstel no. 42-2017)
 6. Voorstel tot instemmen met de startnotitie Grondbeleid. (Voorstel no. 43-2017)
 7. Voorstel tot instemmen met de jaarstukken 2016 en kadernota 2018 Vervoerregio Amsterdam. (Voorstel no. 44-2017)
 8. Voorstel tot instemmen met de ontwerp begroting 2018 van het Waterlands Archief. (Voorstel no. 45-2017)
 9. Voorstel tot kennisnemen van de jaarstukken 2016 en vaststellen zienswijze conceptbegroting VrZW 2018. (Voorstel no. 38-2017)
 10. Voorstel tot kennisnemen van de financiële jaarstukken, jaarrekening 2016, begrotingswijzigingen 2017 en instemmen met de programmabegrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske- Waterland. (Voorstel no. 46-2017)
 11. Voorstel tot verlenen van medewerking aan het toevoegen van een nieuwe horecavestiging uit ten hoogste categorie 1b uit de Staat van Horeca-activiteiten op het perceel Damplein 7 te Edam. (Voorstel no. 47-2017)
 12. Voorstel tot kennisnemen van de jaarstukken 2016 en instemmen met de zienswijze op de jaarrekening 2016 van het werkvoorzieningsschap ZW (Baanstede), (Voorstel no. 48-2017)
 13. Voorstel tot instemmen met de zienswijze gewijzigde begroting Baanstede 2017, ontwerpbegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021. (Voorstel no. 49-2017)
 14. Voorstel tot kennisnemen van de ‘Intentieverklaring om te komen tot ontvlechting van Baanstede’ en instemmen met de zienswijze op de het liquidatieplan Werkvoorzieningsschap ZW (Baanstede). (Voorstel no. 50-2017)
 15. Voorstel tot instemmen met positieve zienswijze op jaarstukken 2016 GGD. (Voorstel no. 39-2017)
 16. Sluiting.