'In ieders belang!'

Raadsvergadering 16-03-2017

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Edam-Volendam, te houden in het vergadercentrum, Schepenmakersdijk 16 te Edam op donderdag 16 maart 2017.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening.
 2. Vragenuur.
 3. Vaststelling agenda.
 4. Ingekomen stukken en mededelingen. – terugkoppeling regionale zaken.
 5. Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 26 januari 2017. (Voorstel no. 16-2017)
 6. Voorstel tot kennisnemen rapport Rekenkamercommissie onderzoek gemeentelijk vastgoedbeleid en overnemen aanbevelingen uit het rapport. (Voorstel no. 17-2017 )
 7. Voorstel tot vaststellen excellente dienstverlening. (Voorstel no. 18-2017)
 8. Voorstel tot vaststellen informatiestrategie 2017-2022. (Voorstel no. 19-2017)
 9. Voorstel tot instemmen met Kadernota 2018 GGD Zaanstreek-Waterland. (Voorstel no. 20-2017 )
 10. Voorstel tot vaststellen beheersverordening Lange Weeren. (Voorstel no. 21-2017 )
 11. Voorstel tot beschikbaar stellen krediet sloop Botterschool Edam. (Voorstel no. 22-2017)
 12. Voorstel tot vaststellen onderhoudsplan CAI 2017 t/m 2021 en goedkeuring investeringsplan onderhoud. Voorstel no. 23-2017)
 13. Voorstel tot instemmen met voorlopig getekende intentieovereenkomst glasvezelnetwerk voormalig Zeevang. (Voorstel no. 24-2017)
 14. Voorstel tot vaststellen controleprotocol en normenkader 2016 t.b.v. de Jaarrekening. (Voorstel no. 25-2017)
 15. Voorstel tot vaststellen financiƫle verordening ex artikel 212. (Voorstel no. 26-2017)
 16. Voorstel tot verlenen ontheffing van het woonplaatsvereiste. (Voorstel no. 27-2017)
 17. Voorstel tot vaststellen begrotingswijziging waarin de financiƫle gevolgen van de raadsbesluiten zijn verwerkt. (Voorstel no. 28-2017)
 18. Sluiting

.