'In ieders belang!'

RAADSVERGADERING 16-11-2017

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Edam-Volendam, te houden in het vergadercentrum, Schepenmakersdijk 16 te Edam op donderdag 16 november 2017.

De agenda luidt als volgt:

Een bespreekronde Ia van 19.30 – 22.00 uur in de raadszaal

Een bespreekronde Ib van 19.30 – 21.30 uur in de kleine vergaderzaal

 

Raadsvergadering van 22.30 – 23.30 uur in de raadszaal. De agenda treft u bijgaand aan.

1 Opening.

2 Vragenuur.

3 Vaststelling agenda.

4 Ingekomen stukken en mededelingen – Terugkoppeling Regionale Zaken.

5 Vaststelling verslag raadsvergadering d.d. 14 september 2017. (Voorstel no. 84-2017)

6 Voorstel tot kennisnemen van het overzicht van de meekoppelkansen Markermeerdijken, alsmede instemmen met uitwerking van meekoppelzaken. (Voorstel no. 85-2017)

7 Voorstel tot vaststellen Verordening Jeugdhulp 2018. (Voorstel no. 86-2017)

8 Voorstel tot vaststellen Handhavingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ. (Voorstel no. 87-2017)

9 Voorstel tot vaststellen Verordening tegenprestatie Participatiewet. (Voorstel no. 88-2017)

10 Voorstel tot vaststellen Afstemmingsverordening. (Voorstel no. 89-2017)

11 Voorstel tot vaststellen beleidsnota Peuteropvang 2018-2022. (Voorstel no. 90-2017)

12 Voorstel tot vaststellen beleidsnota schuldhulpverlening en armoede-aanpak 2018-2022, alsmede structureel €20.000,– beschikbaar stellen. (Voorstel no. 91-2017)

13 Voorstel tot vaststellen welstandscriteria gymsportcentrum, bouwspeelplaats maatschappelijke functies als aanvulling op de welstandcriteria in Gebied H Zuidpolder-Oost. (Voorstel no. 92-2017)

14 Voorstel tot wijzigen van de Algemene plaatselijke verordening EdamVolendam 2016. (Voorstel no. 93-2017)

15 Voorstel tot vaststellen Marktverordening. (Voorstel no. 94-2017)

16 Voorstel tot verplaatsen verkeerskundige bebouwde komgrens Oosthuizen in zuidwestelijke richting op de Seevancksweg ter hoogte van de Arendshoeve. (Voorstel no. 95-2017)

17 Voorstel tot vaststellen normenkader en controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2017 van de gemeente EdamVolendam. (Voorstel no. 96-2017)

18 Voorstel tot verlengen woonplaatsvereiste. (Voorstel no. 97-2017)

19 Sluiting.