'In ieders belang!'

RAADSVERGADERING 18-01-2018

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Edam-Volendam, te houden in het vergadercentrum, Schepenmakersdijk 16 te Edam op donderdag 18 januari 2018. De agenda luidt als volgt:

Een bespreekronde Ia van 19.30 – 21.30 uur in de raadszaal

Een bespreekronde Ib van 19.30 – 21.15 uur in de kleine vergaderzaal

Raadsvergadering van 22.15 – 23.15 uur in de raadszaal. De agenda treft u bijgaand aan.

 

Document vraag en antwoord

1 Opening

2 Vragenuur

3 Vaststelling agenda

4 Ingekomen stukken en mededelingen – Terugkoppeling Regionale Zaken

5 Vaststelling verslagen raadsvergadering d.d. 2 en 16 november 2017 (Voorstel no. 1-2018) 6 Voorstel tot vaststellen bestemmingsplan bedrijventerrein Julianaweg e.o. (Voorstel no. 2-2018)

7 Voorstel tot instemmen met vervangen 4 verkeerslichtinstallaties in 2017 en 2018 en beschikbaar stellen investeringskrediet €160.000,–. (Voorstel no. 3-2018)

8 Voorstel tot vaststellen continuering onderhoudswerkzaamheden bruggen en vaststellen krediet van € 512.813,–. (Voorstel no. 4-2018)

9 Voorstel tot instemmen met het investeringskrediet van € 180.000,- t.b.v. herinrichting Keetzijde. (Voorstel no. 5-2018)

10 Voorstel tot vaststellen Parkeerverordening en Parkeerbelasting Verordening. (Voorstel no. 6-2018)

11 Voorstel tot vaststellen re-integratieVerordening Participatiewet en kennisnemen van notitie Nieuw Beschut Werk (Voorstel no. 7-2018)

12 Voorstel tot vaststellen Nota Leefstijl 2018-2022. (Voorstel no. 8-2018)

13 Voorstel tot vaststelling begrotingswijziging waarin de financiële gevolgen van de raadsbesluiten zijn verwerkt. (Voorstel no. 9-2018)

14 Sluiting