'In ieders belang!'

RAADSVERGADERING 18-05-2017

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Edam-Volendam, te houden in het vergadercentrum, Schepenmakersdijk 16 te Edam op donderdag 18 mei 2017.

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening.
  2. Vragenuur.
  3. Vaststelling agenda.
  4. Ingekomen stukken en mededelingen.

– Kennisnemen van het plan van aanpak gemeentelijk vastgoed. (Voorstel no. 41-2017)

– terugkoppeling regionale zaken.

  1. Vaststellen verslagen raadsvergadering d.d. 16 maart en 13 april 2017. (Voorstel no. 36-2017)
  2. Voorstel tot vaststellen 10e wijziging gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam (Voorstel no. 37-2017)
  3. Voorstel tot vaststellen zienswijze t.b.v. de conceptbegroting VrZW 2018 en kennisnemen van de jaarrekening. (Voorstel no. 38-2017)
  4. Voorstel tot instemmen met positieve zienswijze op jaarstukken 2016 GGD. (Voorstel no. 39-2017)
  5. Voorstel tot uitbreiden van de commissie P&C met audit taken en daartoe de Verordening op het raadsplein en raadscommissie(s) aanpassen. (Voorstel no. 40-2017)
  6. Sluiting