'In ieders belang!'

RAADSVERGADERING 19-10-2017

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad der gemeente Edam-Volendam, te houden in het vergadercentrum, Schepenmakersdijk 16 te Edam op donderdag 19 oktober 2017.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening.
 2. Mededeling aanvaarding benoeming, installatie en beëdiging van mevrouw M.T.M. Bond tot het tijdelijk raadslidmaatschap, inclusief geloofsbrievenonderzoek. (Voorstel no. 80-2017)
 3. Besluit tot het verlenen van ontslag aan de heer H. Hellingman als deelnemer voor de fractie VVD aan het Raadsplein per 19 oktober 2017. (Voorstel no. 81-2017)
 4. Voorstel tot voordracht van een lid in de Raad van Beheer van zwembad De Waterdam. (Voorstel no. 82-2017)
 5. Vragenuur.
 6. Vaststelling agenda.
 7. Ingekomen stukken en mededelingen – Terugkoppeling regionale zaken
 8. Voorstel tot locatiekeuze voor de gemeentelijke huisvesting. (Voorstel no. 71-2017)
 9. Voorstel tot kennis nemen van de quickscan naar de eigendomsverhoudingen van het Stadion FC Volendam. (Voorstel no. 72-2017)
 10. Voorstel tot vaststellen Vergoedingenverordening inzamelen oud papier. (Voorstel no. 73-2017)
 11. Voorstel tot vaststellen jaarlijkse herziening grond- en opstalexploitatie van de Broeckgouw, alsmede besluit tot bekrachtigen geheimhouding. (Voorstel no. 74A/B-2017)
 12. Voorstel tot vaststellen begroting 2018 GGD ZW. (Voorstel no. 75-2017)
 13. Voorstel inzake overeenkomst CTX. (Voorstel no. 76-2017)
 14. Voorstel inzake de gezamenlijke visie en samenwerkingsagenda Zaanstreek Waterland. (Voorstel no. 77-2017)
 15. Voorstel tot vaststelling zienswijze gemeente Edam-Volendam op het concept Beleidskader Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam (Voorstel no. 78-2017)
 16. Voorstel tot vaststelling begrotingswijziging waarin de financiële gevolgen van de raadsbesluiten zijn verwerkt. (Voorstel no. 79-2017)
 17. Sluiting.