'In ieders belang!'

Programma in woord

ZeevangsBelang, de partij voor iedereen!

Democratie is de ruggengraat van ons functioneren. ZeevangsBelang was de afgelopen periode de verbindende factor in de gemeenteraad én het college. Wij vinden het bundelen van kracht en het bijeenbrengen van partijen belangrijk, want dan is de politiek en het bestuur er voor de burger en niét andersom.

  • Voor álle inwoners van de gemeente Edam-Volendam
  • Betrouwbaar, stabiel, open en transparant
  • Algemeen belang altijd voorop
  • Geen vooringenomen standpunten (geen dogma’s)
  • Altijd met elke individuele inwoner in gesprek
  • Dorpsraden zijn een onmisbare schakel
  • Geen politieke spelletjes

Waar staan we voor?     

Duurzaamheid, klimaat en energietransitie

Ook Edam-Volendam wordt gehouden aan de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs. Maar hoe kunnen we in bijvoorbeeld 2050 van het gas af, wetend dat het grootste deel van de huizen in Edam en Zeevang dateren uit de vorige eeuw, slecht geïsoleerd zijn en nooit met een warmtepomp zijn te verwarmen? De kosten voor deze transitie zijn voor de individuele burger onbetaalbaar en zonder hulp niet realiseerbaar! ZeevangsBelang gelooft niet dat je dat oplost met grootschalige zonnepaneelweides of gigantische windmolenparken in of rondom onze gemeente. Het is van groot belang dat alle beschikbare en bruikbare daken worden voorzien van zonnepanelen, zonder al te veel bureaucratische rompslomp. Wij geloven in kleinschalige projecten zoals betere isolatie, maar ook in nieuwe energiebronnen als waterstof.

Voor ons gaat duurzaamheid echter verder. Wij willen lokale productie en consumptie stimuleren: gewoon je eieren, appels en aardappels kopen bij de boer. Vele kleine initiatieven zorgen voor een grote bijdrage aan onze klimaatopdracht. ZeevangsBelang wil de afvalstraten binnen de gemeente openhouden. Zo voorkom je zwerfvuil. Grootaanbieders moeten volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ het afval dat zij bij de afvalstraat aanbrengen gaan betalen. Ondergrondse containers alleen daar waar rolcontainers geen oplossing zijn. In de lintbebouwing functioneert het huidige systeem met rolcontainers goed.

Wonen en ruimtelijke ordening

De woningnood is gigantisch. Dat kunnen we op gemeentelijk niveau niet alleen oplossen, maar we kunnen wel moeite doen het woningbouwproces te versnellen. ZeevangsBelang wil oplossingen en geen problemen! Particuliere initiatieven dienen daarom door de gemeente te worden omarmd. De gemeente moet zich ook actief opstellen om verouderde industrieterreinen om te vormen tot moderne gemêleerde woonwijken. Aangewezen bufferlocaties zijn de meest logische plekken om in alle kernen kleinschalig te bouwen. Ook opgeheven (agrarische) bedrijven zijn goede locaties voor kleinschalige woningbouw in de kernen. De gemeente heeft in het verleden regelmatig grondposities ingenomen. ZeevangsBelang vindt dit geen kerntaak van de gemeente vanwege de grote risico’s. Uitzondering hierop zijn gronden of onroerend goed die van strategische waarde zijn voor de woningbouw in de gemeente. De huidige ruimtelijke indeling van onze gemeente moet worden gehandhaafd en waar mogelijk versterkt; de karakteristieke lintbebouwing moet intact blijven en alle kernen versterkt met kleinschalige leeftijdsbestendige woningen.

Oosthuizen moet ruimte en faciliteiten bieden aan de eigen inwoners, maar dan wel in wijken die het landelijke, dorpse karakter onderstrepen. In Edam kan het kleinstedelijke karakter verder worden ontwikkeld. De Purmer is hét aangewezen gebied om woningen voor Edammers te realiseren. In Volendam willen we de historische kom behouden, maar in de eerste ring eromheen kan plaats worden gemaakt voor bescheiden etagebouw. Over de Lange Weeren dient zo snel mogelijk duidelijkheid te komen. Voor ons is bouwen in de Lange Weeren één van de mogelijkheden om de wooncrisis in de gemeente op te lossen.

Woningbouw in de kleine kernen is noodzakelijk voor het behoud van voorzieningen, zoals scholen en winkels, maar het is ook belangrijk voor het versterken van de verbinding tussen burgers in deze gebieden. Het is daarom goed om ruimte te bieden aan nieuwe woonvormen – voor jong en oud – en deze te stimuleren. Semi-permanente Tiny Houses (huur) zullen een plaats moeten krijgen om de jongeren een eigen plek te geven. Grote woningen op ruime percelen bieden mogelijkheden tot creatieve oplossingen en uitbreiding van de woningvoorraad door bijvoorbeeld herinrichting met kleinere woonvormen. ZeevangsBelang wil het huidige monumentenbeleid voortzetten zodat gebouwen met een historische waarde behouden blijven voor de generaties na ons.

Verbinding tussen burgers

Voor ZeevangsBelang is er geen andere maatschappij dan een samenleving waarin niemand wordt uitgesloten (inclusief-maatschappij). Ouderen moeten zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Voor de jeugd dienen er voldoende, laagdrempelige activiteiten te zijn op het gebied van sport, muziek en cultuur. De vele vrijwilligers in onze gemeente spelen hierin ook een grote rol. Projecten die zorgdragen voor het in stand houden en de ontwikkeling van deze inclusief-maatschappij moeten niet gehinderd worden in het verkrijgen van subsidies. Regelmatige, structurele evaluatie is echter wel onderdeel van de aanpak. Want het is belangrijk dat wij ons houden aan de in onze maatschappij geldende waarden en normen. ZeevangsBelang vindt het nutteloos om geld te investeren in groepen die zich hierin niet kunnen vinden.

Wij zijn van mening dat er in de jeugdzorg voldoende begeleiding en ondersteuning moet zijn voor jongeren met een hulpvraag. Wachttijden dienen zoveel mogelijk te worden beperkt. Daarnaast moet de gemeente de regie voeren op de problematiek rondom de kwetsbare groep van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, voorheen Baanstede. ZeevangsBelang verwacht van de gemeente een actieve rol om de basisvoorzieningen op het gebied van kunst en cultuur in stand te houden. Vooral de activiteiten die belangrijk zijn voor de vorming van jongeren verdienen het om buiten de vraag/aanbod-discussie te blijven. De markt speelt in alle kernen van onze gemeente een belangrijke rol als sociale ontmoetingsplaats. ZeevangsBelang pleit ervoor om de markten zodanig te faciliteren dat zij tot in lengte van dagen zullen voortbestaan.

Fusie met andere gemeenten

Fusie met een andere gemeente heeft voor ZeevangsBelang geen prioriteit. We staan open voor elk gesprek, maar niets mag de financiële en sociale gezondheid van Edam-Volendam in gevaar brengen.

De economie van Edam-Volendam

Edam-Volendam is een ambitieuze, ondernemende gemeente. De grote diversiteit van onze economie versterkt de bestuurlijke en financieel onafhankelijke positie van Edam-Volendam. Het geeft ons tevens de kans onze kinderen binnen onze gemeente te voorzien van passend werk. Wij hechten dan ook groot belang aan het economisch platform waar we deel van uit maken. Ook hier past het begrip duurzaamheid. Wij willen stimuleren dat ondernemers meer produceren en afzetten voor de lokale markt . ‘Made in Edam-Volendam’ staat immers garant voor kwaliteit en duurzaamheid. Niet alleen op het gebied van voedsel, maar ook bij lokale hout- en prefab-bouw zijn veelbelovende initiatieven.

Ook een zeer belangrijke economische factor in onze gemeente is het toerisme. ZeevangsBelang is tegen het ontstaan van massatoerisme. Wij geloven dat kleinschalige, in het landschap passende, activiteiten kansen bieden, ook voor de agrarische sector. Om dit te stimuleren dient de toeristenbelasting laag te blijven. Voorbeelden van kleinschalige ontwikkelingen zijn de aanlegsteiger bij Etersheim (bruine vloot), verbeteringen van de inrichting bij het Zwembad Warder en meer ruimte voor kamperen bij de boer.

Mobiliteit en vervoer

We zien de wijze van vervoer in rap tempo veranderen. De auto blijft nog steeds hét transportmiddel, maar naar school of werk met de elektrische fiets wordt steeds populairder. Goede, veilige én snelle fietspaden zijn noodzakelijk, niet alleen binnen, maar ook buiten onze gemeente. Bovendien zijn goede en veilige wandelpaden van belang. Het gebruik van het openbaar vervoer neemt steeds meer toe. Dat vraagt om passende voorzieningen, zoals de realisatie van P&R-terreinen bij Oosthuizen en Edam. Betaald parkeren voor niet-inwoners moet onderzocht worden om voor een betere leefbaarheid binnen de grote kernen te zorgen.

Een groot probleem is de ongewenste toename van zwaar verkeer binnen onze gemeente. In Edam, maar zeker ook in de kernen van de voormalige Zeevang, zien we een toename van zwaar verkeer over wegen die veelal voor paard en wagen zijn aangelegd in het begin van de vorige eeuw. De bewoners en eigenaren van de woningen langs deze wegen ervaren de negatieve gevolgen van dit toenemende zware transport. Wegen worden stuk gereden, rioleringen staan onder druk, schade aan de huizen en de psychische druk bij de bewoners groeit door de constante trillingen in hun eigen huis. Voor ZeevangsBelang is de maat vol. Het kan niet zo zijn dat bewoners, maar ook de gemeente, de dupe worden van dit overmatig zware transport door de wijken en kernen van onze gemeente. Zeker niet als in de toekomst ook de wegen van het Hoogheemraadschap onder beheer van de gemeente komen te vallen. Een financieel debacle ligt op de loer. Wij willen vermindering van de asdruk en het verplaatsen van het zware (landbouw-)verkeer naar de provinciale wegen. Ook transport voor nieuwbouwprojecten zoals Waterrijk in Oosthuizen of grootschalige renovatie in Edam en Volendam mag alleen nog maar via deugdelijke ontsluitingswegen. ZeevangsBelang vindt het noodzakelijk dat de ontsluiting van Waterrijk in Oosthuizen via een brug over de Beemsterringvaart gerealiseerd wordt.

Toeristisch bus- en autoverkeer moet tot het uiterste beperkt worden in de stedelijke kernen van Edam en Volendam. Leefbaarheid, veiligheid en gezondheid gaat voor alles.

Sport en recreatie en cultuur `

Sport staat in onze gemeente hoog aangeschreven. Volendam is niet voor niets meerdere malen genomineerd als Sportgemeente van het Jaar. Edam-Volendam beschikt dan ook over prima sportaccommodaties. Sportvoorzieningen moeten dicht bij de kernen behouden blijven, zodat iedereen hiervan laagdrempelig gebruik kan maken. ZeevangsBelang is blij met de ruime aandacht in de Sportnota voor kwetsbare doelgroepen waar sport een belangrijk middel is voor geestelijk- en lichamelijk welzijn.

Wij hebben de afgelopen jaren met succes geijverd voor de uitbreiding van nieuwe uitdagende speelveldjes voor de jeugd. Het stimuleert niet alleen een gezond lichaam, maar ook de zo belangrijke onderlinge verbondenheid in de nieuwe woonwijken. De uitvoering van de huidige plannen dient met voorrang opgepakt te worden. ZeevangsBelang heeft zich ook met succes ingezet om het schoolzwemmen weer in te voeren.

Onze gemeente kent een breed scala aan culturele voorzieningen voor een groot publiek. Vele vrijwilligers stellen alles in het werk om dit in stand te houden. ZeevangsBelang vindt het belangrijk dat zij zich gesteund voelen in woord en daad en dus ook financieel door de gemeente.

Landschap

ZeevangsBelang pleit voor het behoud van het kenmerkende karakter van zowel het stedelijke als natuurlijke landschap. Waar mogelijk moeten we de beste landbouwgrond daadwerkelijk voor de agrarische sector behouden. In het veenweidegebied komt de agrarische wereld steeds meer in conflict met de natuureisen. Voor de natuur is hier een hoger waterpeil gewenst, maar daar moet dan wel een financiële compensatie tegenover staan. Een hoger waterpeil, kruidenrijk gewas en weidevogelbeheer zijn oplossingen voor het behoud van ons landschap. Onze boeren zijn de beste beheerders van het buitengebied. Zij moeten wel voldoende tijd en ondersteuning krijgen om de transformatie naar meer biodiversiteit te realiseren. Ons open landschap biedt zowel inwoners als bezoekers veel recreatieve mogelijkheden. Veilige fiets- en wandelpaden zijn essentieel om de prachtige buitenruimte optimaal te benutten. De weilanden met vee en fraaie vergezichten maken de Zeevang zo karakteristiek en bijzonder: ‘dit is Holland op z’n best’.

De Purmer is een belangrijk agrarisch gebied in onze gemeente. Voor ZeevangsBelang kan hier alleen plaats zijn voor economische activiteiten anders dan agrarisch, als deze elders in de gemeente plaats biedt aan woningbouw (voorbeeld: verplaatsing economische activiteiten Julianaweg naar de Purmer). Aan de omvang en de uitstraling hiervan stellen wij hoge eisen. Kleinschalige woonprojecten in de Purmer zijn volgens ons alleen haalbaar als deze het open en groene karakter van dit gebied respecteren en plaats bieden aan de woningnood in Edam. ZeevangsBelang heeft daarom mede het initiatief genomen om te garanderen dat slechts ca. 30 ha van de in totaal 650 ha grote Purmer bestemd wordt voor duurzame en schone industrie.

Daarnaast is het belangrijk dat we woonwijken op kleine schaal veel meer vergroenen door particuliere initiatieven te stimuleren en te ondersteunen. Ook de gemeente heeft hierin een taak om te zoeken naar mogelijkheden om woongebieden een groene uitstraling te geven. Meer bomen zijn essentieel voor een gezond leefklimaat in de veelal overheersende verharde bestrating.

Dienstverlening

ZeevangsBelang wil een klantgerichte gemeente. De burger, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen moeten centraal staan. Een gemeente communiceert in begrijpelijke taal, gaat fatsoenlijk met zijn burgers om en is op een behoorlijke manier bereikbaar. Digitale communicatiekanalen dienen te functioneren, burgers krijgen op tijd antwoord op hun vragen. Track and trace voor langlopende procedures om op elk moment de actuele status te bekijken.

Veiligheid

ZeevangsBelang wil dat de inwoners van Edam-Volendam zich veilig voelen in hun gemeente. Snelheidsbeperkende maatregelen en preventieve bestrijding van criminaliteit door buurtpreventie en een drugs- en alcohol-ontmoedigingsbeleid zijn daarbij hulpmiddelen. Deze maatregelen dienen hand in hand te gaan met voldoende handhaving. In bepaalde gebieden kan het plaatsen van camera’s uitkomst bieden, mits de lokale bevolking dit wenselijk vindt. Strengere handhaving van de (verkeers-)regels, met de inzet van politie en bijzondere opsporingsambtenaren op momenten dat er problemen te verwachten zijn, verdienen hoge prioriteit. Binnen het sociaal domein voert de gemeente een onmiskenbare regierol richting de politie.

Voor wat betreft de kern Oosthuizen en dan met name de Seevancksweg blijft ZeevangsBelang zich inzetten voor een nieuwe ontsluiting van Waterrijk. De Seevancksweg kan momenteel de verkeersstroom nauwelijks aan en als binnenkort Waterrijk voltooid is levert dit nog grotere veiligheidsproblemen op. Het is belangrijk dat ontsluiting van Waterrijk in Oosthuizen via een brug over de Beemsterringvaart gerealiseerd wordt.

Regionale dienstverlening

Voor veel zaken zijn we afhankelijk van onze buurgemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland (ZW) of de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Dat zal in de toekomst op nog meer terreinen gaan gebeuren door de zwaardere taken en gevraagde specialisatie die een kleine gemeente veelal niet in huis heeft.  Binnen de MRA wordt samengewerkt op gebied van economie, werken en wonen. Bouwen voor de regio is alleen zinvol als hier ook meer werkgelegenheid komt. Voor de afspraken en aanbesteding van het openbaar vervoer (OV) valt de gemeente Edam-Volendam in de vervoersregio Amsterdam. De komende jaren ligt de focus op de verduurzaming van ons OV. Daarvoor hebben we in Edam inmiddels een snellaadstation. OV op waterstof zou wat ZeevangsBelang betreft de meest ideale oplossing zijn (geen wachttijden i.v.m. opladen).

Met de dijkverzwaring wordt er een fietspad aangelegd van Amsterdam tot Hoorn. Dit wordt gefinancierd uit ons samenwerkingsverband Recreatieschap Twiske-Waterland. Voor het vergunnen en controleren van de milieutaken maken we gebruik van de Omgevingsdienst IJmond.

Financieel

Door krapte op woningmarkt stijgen de huizenprijzen. Stijgende huizenprijzen mogen voor de burger niet leiden tot stijgende onroerende-zaakbelasting (OZB). De stijging van de OZB mag volgens ZeevangsBelang maximaal de trend van de inflatie volgen. Kostentoename in de zorg en het milieu is in de toekomst te verwachten. Om de huidige gezonde positie te behouden zijn politieke keuzes noodzakelijk. We zijn niet alleen verantwoordelijk voor de huidige financiële positie, maar ook voor die van onze kinderen. We streven naar een degelijke begroting en goede reserves voor de lange termijn. Een fusie met een andere gemeente heeft voor ZeevangsBelang geen prioriteit. We staan open voor elk gesprek, maar niets mag de financiële en sociale gezondheid van Edam-Volendam in gevaar brengen.

Onderwijs

Een kwalitatief goed en breed aanbod van onderwijs binnen onze gemeente is van groot belang. ZeevangsBelang wil naast het behoud van het onderwijs in de kleine kernen een breed en toegankelijk aanbod van het voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) zodat onze kinderen in de nabijheid van het ouderlijk huis onderwijs kunnen volgen. De gemeente dient met betrekking tot onderwijshuisvesting een actieve rol te vervullen. Goede huisvesting is van groot belang voor de gezondheid van onze kinderen en versterkt de mogelijkheid tot actief en eigentijds leren.

Daarnaast vervult de gemeente een belangrijke en actieve rol als intermediair tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. De driehoek onderwijs, bedrijfsleven en gemeente is samen verantwoordelijk voor de mogelijkheden die onze kinderen kunnen creëren, zowel op het gebied van leren als op beroeps- en werkontwikkeling. Als voorbeeld denken we aan (maatschappelijke) stageplaatsen en leer-/werkplekken voor zowel de beroeps(beeld-)vorming als in het kader van burgerschapsontwikkeling.

En dan nog veilig op weg naar school! Goede fietspaden, oversteekplaatsen en speelplekken. Wij pleiten voor een jaarlijkse evaluatie van de veiligheid rondom en op weg naar de scholen.