'In ieders belang!'

Raadsvergadering 28-01-2016

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad van de gemeente Edam-Volendam, te houden in het Vergadercentrum, Schepenmakersdijk 16 te Edam, op Donderdag 28 januari 2016, aanvang 19.30 uur.

Agenda:
6 Voorstel tot vaststellen verordeningen in het kader van harmonisatie beleid gemeente Edam-Volendam 2016:
6.a Inspraakverordening
6.b Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer
6.c Verordeningen winkeltijden
6.d Verordening commissie bezwaarschriften
6.e Verordening behandeling klachten
6.f Algemene plaatselijke verordening

Artikel 2:29, horecabedrijf qua benaming in hele regeling gewijzigd in openbare inrichting. De regeling van EV is gehandhaafd -> bij ondertekening horecaconvenant uur langer open. Zeevang had iets andere sluitingstijden.

 

6.g Drank- en horecaverordening
7 Voorstel tot vaststellen verordeningen in het kader van harmonisatie beleid VROM gemeente Edam-Volendam
7.a Aansluitverordening riolering
7.b Afvalstoffenverordening
7.c Bouwverordening
7.d Subsidieregeling duurzame energie
7.e Verordening naamgeving en nummering
8 Voorstel tot vaststelling verordening OZB
9 Voorstel tot vaststelling procedureverordening Planschade
10 Voorstel inzake nota toezicht en handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
11 Voorstel inzake verordening ruimte en inrichtingseisen Peuterspeelzaal
12 Voorstel tot vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2016