'In ieders belang!'

Zeevangs Belang is uw lokale partij in Edam-Volendam.

Zeevangs Belang staat voor een aantal uitgangspunten en kernwaarden, waar het ook de verkiezingen van 2014 mee is ingegaan. Deze zijn:

  • FUSIE –Nu de fusie met Edam-Volendam een feit is blijt Zeevangs Belang de belangen van inwoners, bedrijven en verenigingen van de huidige gemeente Zeevang behartigen binnen de nieuwe gemeente, die ook de naam Edam-Volendam gaat dragen. Zeevangs Belang heeft in de aanloop naar de fusie deze belangen, ook voor de langere termijn, laten borgen.
  • MFA – Zeevangs Belang vindt dat dit project de hoogste prioriteit heeft. De nieuwe school in Oosthuizen moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden, oplevering zomer 2016 is realiseerbaar.
  • DORPSRADEN ZEEVANG – In de fusie gemeente Edam-Volendam zullen de dorpsraden een essentiële rol moeten (kunnen) spelen waar het gaat om de communicatie tussen gemeente en de inwoners van de kernen in Zeevang. De positie van de dorpsraden moet versterkt worden zodat ze die rol kunnen blijven spelen.
  • RECREATIE EN TOERISME – De fusie met Edam-Volendam zal kansen bieden om de recreatie in Zeevang te laten groeien. De dijkversterking geeft extra kansen voor (natuur) recreatie. Zeevangs Belang vindt dat de geplande luwtestructuren echter geen afbreuk mogen doen aan de landschappelijke waarde van onze kust.
  • NIEUWBOUW IN KLEINE KERNEN – Zeevangs Belang streeft naar behoud van de vitaliteit van de kleine kernen. Daarom moet er voor starters (jonge gezinnen) en senioren op kleine schaal gebouwd worden.
  • ONDERHOUD VAN HET LANDSCHAP – De agrariërs in Zeevang houden ons gebied groen en landelijk. Zeevangs Belang wil deze sector gezond houden en stimuleren.
  • BREDE LOKETFUNCTIE IN OOSTHUIZEN – Omdat de WMO een belangrijk item is voor de inwoners van Zeevang, wil Zeevangs Belang het unieke brede WMO  behouden. Het gemeentehuis kan hiertoe worden omgevormd tot een wijkplein met andere voorzieningen.
  • VERKEERSPROBLEMATIEK OOSTHUIZEN – In de stedenbouwkundige planning van Waterrijk zal een tracé moeten worden gereserveerd voor een toekomstige ontsluiting van de wijk anders dan via de Seevancksweg.
  • FINANCIËN – Wij gaan voor een sluitende begroting. Zeevangs Belang is dan ook voor een scherpe bewaking van de kosten. We willen de ouderen en gehandicapten echter zo veel mogelijk ontzien.

In de overige onderdelen van onze site kunt u meer te weten komen over de raadsleden, het bestuur en alle activiteiten die in de loop van de afgelopen raadsperiode hebben plaatsgevonden. we willen u zo veel mogelijk op de hoogte brengen van de opvatting van Zeevangs Belang over de onderwerpen die aan de orde zullen komen.
Onze raadsleden staan altijd open om hier over het gesprek met u aan te gaan. Hun telefoonnummer en email adres treft u hier aan.