'In ieders belang!'

Zeevangs Belang voor Ieders Belang

Zeevangs Belang staat voor een aantal uitgangspunten en kernwaarden, waar het ook de verkiezingen van 2016 mee is ingegaan. Deze zijn:

  • FUSIE –Na 6 jaar besturen in de fusiegemeente Edam-Volendam is gebleken dat Zeevangs Belang de belangen van inwoners, bedrijven en verenigingen van de oude gemeente Zeevang moet blijven behartigen. Onze partij heeft de afgelopen jaren bewezen ook breder te kijken en de belangen van de gehele gemeente te behartigen.
  • BREDE LOKETFUNCTIE IN OOSTHUIZEN – Omdat de WMO een belangrijk item is voor de inwoners van Zeevang, wil Zeevangs Belang het unieke brede WMO  behouden. Dat past prima in de opzet van een gezondheidscentrum in het voormalige gemeentehuis.
  • DORPSHART OOSTHUIZEN – Zeevangs Belang vindt dat dit project de hoogste prioriteit heeft. Omvorming van het voormalige gemeentehuis en aangrenzende plein naar een centrumplein. Met een gezondheidscentrum en een horecafunctie zodat het dorp aantrekkelijk en levendig blijft. Dit moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden, oplevering zomer 2022 is realiseerbaar.
  • DORPSRADEN ZEEVANG – In de gemeente Edam-Volendam zullen de dorpsraden een essentiële rol moeten (kunnen) spelen waar het gaat om de communicatie tussen gemeente en de inwoners van de kernen in Zeevang. De positie van de dorpsraden moet versterkt worden zodat ze die rol kunnen blijven spelen.
  • RECREATIE EN TOERISME – De fusie met Edam-Volendam biedt kansen om de recreatie in Zeevang te laten groeien. De dijkversterking geeft extra kansen voor (natuur) recreatie. Zeevangs Belang heeft de plannen voor de geplande luwtestructuren kunnen keren. Dit zou enorme afbreuk doen aan de landschappelijke waarde van onze kust.
  • NIEUWBOUW IN KLEINE KERNEN – Zeevangs Belang streeft naar behoud van de vitaliteit van de kleine kernen. Daarom moet er voor starters (jonge gezinnen) en senioren op kleine schaal gebouwd worden. Ook in de kleinere kernen
  • ONDERHOUD VAN HET LANDSCHAP – De agrariërs in Zeevang houden ons gebied groen en landelijk. Zeevangs Belang wil deze sector gezond houden en stimuleren.
  • VERKEERSPROBLEMATIEK OOSTHUIZEN – In de stedenbouwkundige planning van Waterrijk is een tracé gereserveerd voor een toekomstige ontsluiting van de wijk anders dan via de Seevancksweg. Zeker nu Beemster is gefuseerd met Purmerend zijn er nieuwe mogelijkheden om dit weer bespreekbaar te maken.
  • FINANCIËN – Wij gaan voor een sluitende begroting. Zeevangs Belang is dan ook voor een scherpe bewaking van de kosten. We willen de ouderen en gehandicapten echter zo veel mogelijk ontzien.

Het volledige programma in beeld treft u hierhttps://www.zeevangsbelang.nl/partijprogramma-overzicht

Het volledige programma in woord treft u hierhttps://www.zeevangsbelang.nl/partijprogramma-in-woord

In de overige onderdelen van onze site kunt u meer te weten komen over de raadsleden, het bestuur en alle activiteiten die in de loop van de afgelopen raadsperiode hebben plaatsgevonden. we willen u zo veel mogelijk op de hoogte brengen van de opvatting van Zeevangs Belang over de onderwerpen die aan de orde zullen komen.
Onze raadsleden staan altijd open om hier over het gesprek met u aan te gaan. Hun telefoonnummer en email adres treft u hier aan.